Contact Meldpunt Islamofobie

Wanneer u te maken krijgt met uitingen van islamofobie, dan is het belangrijk om hiervan bewijzen te verzamelen. Hoe meer bewijs u heeft, hoe beter uw melding kan worden afgehandeld.
• Noteer relevante feiten, zoals tijdstip, locatie, omstandigheden, nummer van de bus of trein, haltes, namen of werknummers van portiers en winkelmedewerkers etc.
• Maak foto’s of video-opnames wanneer deze als bewijsmateriaal kunnen functioneren.
• Probeer mogelijke getuigen te verzamelen en een (geschreven) verklaring te laten afleggen. |MELD|

Wat is Islamofobie?

De term islamofobie leidt geregeld tot semantische discussies, die vooral gaan over het gebruik van het woord ‘fobie’. Ook wordt gesuggereerd dat de term zou worden gebruikt om kritiek op de islam onmogelijk te maken. Daardoor wordt er soms voor gekozen een andere term te gebruiken, zoals bijvoorbeeld: ‘moslimhaat’. Toch is islamofobie een internationaal en in de wetenschap inmiddels ingeburgerde term. Het is belangrijk om ondanks de omstreden dekking van het begrip islamofobie te streven naar deze concrete en bruikbare definitie.  

H
et CTID hanteert de definitie van islamofobie die door onderzoekster Ineke van der Valk wordt gegeven in haar boek Islamofobie en discriminatie (2012):

Dr. Ineke van der Valk beschrijft islamofobie als “een eigentijdse vorm van racisme die vorm krijgt in maatschappelijke processen van stigmatisering waarin vooroordelen en stereotypen een centrale functie vervullen. Het islamofobe vertoog richt zich afwisselend of tegelijkertijd op religie – vaak opgevat als ideologie – en op cultuur. De opvatting van islamofobie als uiting van gevoelens van angst of haat is te beperkt. Die besteedt slechts aandacht aan de emotionele component terwijl cognitieve componenten onderbelicht blijven. Denk hierbij aan het bewust verdacht maken van groepen om zo in te spelen op vaak vage angstgevoelens onder burgers.” (van der Valk, 2012, p. 33)

 

Zij komt tot de volgende definitie:

“Islamofobie is een historisch-maatschappelijk gegroeide ideologie die met behulp van beelden, symbolen, teksten, feiten, interpretaties en gedragingen systematisch en consistent een negatieve betekenis geeft aan ‘de islam’ en/of aan ‘moslims’. Zo worden de perceptie, de betekenisgeving, het begrip, de attitudes en het gedrag van mensen tegenover de islam en moslims beïnvloed ten gunste van sociale uitsluiting van moslims als ‘de ander’ en ten gunste van discriminerende, ongelijke behandeling in het culturele, sociale, economische en politieke domein.”  (van der Valk, 2012, p.33)

 

In Islamofobie en Discriminatie , dat mede dankzij Emcemo (onderdeel van het CTID) in 2012 gepubliceerd werd, geeft Van der Valk een uitgebreide toelichting op haar definitie. Islamofobie en Discriminatie was één van de eerste Nederlandse wetenschappelijke studies naar islamofobie. Een vervolgonderzoek Monitor Moslimdiscriminatie naar agressie tegen moskeeën bracht van der Valk in maart 2015 uit in opdracht van de Universiteit van Amsterdam.


Beide onderzoeken vindt u op deze website onder  ‘Onderzoek en Publicaties’

 Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) is in 2013 opgericht naar aanleiding van de toenemende discriminatie van moslims.